INFORMACJE GOSPODARCZE 11.01.2021

Senat na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się budżetem na 2021 rok. Uchwalona w grudniu ustawa przez Sejm zakłada deficyt na koniec roku na poziomie 82,3 miliarda złotych.

Plan budżetu na 2021 r. zakłada, że dochody państwa będą wynosiły 404,4 mld zł, natomiast wydatki 486,7 mld zł. Resortu finansów uważa, że taki deficyt pozwola zabezpieczyć środki na rozwoju gospodarki, dotkniętej przez pandemię oraz na kontynuację działań rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Projekt budżetu MF na 2021 rok

 

W projekcie budżetu na 2021 r. resort finansów zaplanował deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7% PKB. Ministerstwo Finansów przewiduje wzrost PKB o 4% w tym roku, natomiast średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany jest na poziomie 1,8%, a wzrost spożycia prywatnego ma wynieść wynieść 6,3%.

Ministerstwo Finansów zapewnia także, że budżet został przygotowany zgodnie z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Poza tym przewidziano finansowanie Programu Rodzina 500 plus (41,0 mld zł) oraz zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 13 mld zł, w stosunku do roku poprzedniego.

Plan budżetu zawiera również środki na realizację: 
- świadczenia Dobry Start (1,4 mld zł), 
- finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, 
- finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB, 
- wzrost wydatków w dot. szkolnictwa wyższego i nauki, 
- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa. 

W ubiegłym tygodniu nad budżetem pracowała senacka komisja budżetu i finansów publicznych, która opowiedziała się za przyjęciem ustawy budżetowej na 2021, z jednoczesnym zgłoszeniem do ustawy szeregu poprawek. 

Do najważniejszych poprawek można zaliczyć skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Zaproponowano, aby kwotę tą można było przeznaczyć na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. 

Druga ważna poprawka zakłada zwiększenie o 2 mld 500 mln zł środków na podwyżki dla nauczycieli oraz przekazanie dodatkowych 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Trzecia ważna poprawka zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

<< Informacje Gospodarcze
zamknij