Regulamin

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
§ 1

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Super Grupa Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdański ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa zakres, rodzaj oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego, warunki zawierania i rozwiązywania umów, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Definicje użyte w niniejszym regulaminie
§ 2

1. Operator –  SUPER GRUPA PL SP z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80-017 , NIP  9571075102,  KRS 0000694486
2. Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.bezspreadu.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Użytkownika i która korzysta z Serwisu, tj. składa ofertę sprzedaży/kupna waluty EUR, USD, GBP, CHF, dostępnej na www.bezspredu.pl
4. Zlecenie przeciwstawne – w przypadku oferty sprzedaży zleceniem przeciwstawnym jest oferta kupna, w przypadku oferty kupna zleceniem przeciwstawnym jest oferta sprzedaży.
5. Rejestracja – oznacza założeniem Konta przez Użytkownika.
6. Abonament – należność pobierana przez Operatora z tytułu korzystania z serwisu, który umożliwia połączenie w pary walutowe dwóch przeciwstawnych Ofert/Zleceń, które Użytkownik zleca Operatorowi.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin, który jest dostępny dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym www.bezspreadu.pl/regulamin
8. Kurs średni wymiany www.bezspredu.pl – kurs wymiany walut, który aktualizowany jest na podstawie rynku FOREX.
9. Kurs Użytkownika – kurs wymiany waluty, który jest ustalany przez Użytkownika podczas składania Zlecenia wymiany.
10. Oferta – jest jednoznaczna z definicją Zlecenia.
11. Zlecenie – złożenie oferty sprzedaży/kupna waluty przez Użytkownika u Operatora serwisu. Oferta jest propozycją Użytkownika, na warunkach przez siebie ustalonych określająca, za jaką cenę Użytkownik chce sprzedać/kupić walutę, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz z postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
13. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
14. Przelew – transfer środków pieniężnych na Rachunek wskazany przez Operatora w odpowiedniej walucie, podczas składania Zlecenia przez Użytkownika lub transfer środków, po wymianie waluty, dokonany przez Operatora na rachunek, którego właścicielem jest Użytkownik.
15. Rachunek – konto bankowe utrzymywane przez Operatora, prowadzone dla Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Bankowego.
16. Zgodność danych Użytkownika – wskazanych w przelewie, dokonanym przy użyciu rachunku bankowego a danymi, jakie Użytkownik pozostawił u Operatora podczas Rejestracji. Dodatkowo w ramach potwierdzania zgodności danych weryfikacji podlega tytuł przelewu oraz login danego użytkownika.
17. Dodatkowe dokumenty – Operator ma prawo wymagać od Użytkownika przedstawienia dodatkowych dokumentów celem weryfikacji (np. numer i serię paszportu, kartę stałego pobytu lub inny dokument potwierdzający tożsamość).
18. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. O dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951r. Nr4 poz. 28 ze zm.).
19. Dostępność Serwisu – www.bezspreadu.pl jest dostępny w sieci internetowej 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
20. Czas pracy Serwisu – czas pracy obejmuje każdy dzień roboczy od godziny 8.30 do godziny 16.30.

§3

1. Operator świadczy w Serwisie usługę polegającą na wymianie walut par przeciwstawnych zleceń walut: EUR, CHF, USD, GBP z walutą PLN.
2. Każdy z Użytkowników po zawarciu umowy z Operatorem, posiada możliwość wystawienia własnej Oferty waluty, którą chce wymienić np.: EUR po kursie oczekiwanym średnim lub po bieżącym kursie średnim, obowiązującym w danym momencie na rynku FOREX. Zadaniem Operatora jest wymiana przeciwstawnych Ofert.
3. Serwis udostępnia Użytkownikowi tzw. zasoby: rejestrację, możliwość wystawienia oferty na Serwisie, wymianę waluty.
4. Operator świadczy usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie. Użytkownik posiada dostęp do Regulaminu oraz do zasobów Serwisu.
5. Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wymiany walut z wykorzystaniem zasobów Serwisu. Każdorazowo odbywa się to, na podstawie oświadczeń woli składanych przez Użytkownika oraz pozytywnej weryfikacji Użytkownika.
6. Każdy Użytkownik Serwisu podczas korzystania z jego usług zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz takich, których publikacja na stronie serwisu mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
7. Nazwa serwisu, szata graficzna, oprogramowanie, jego sposób działania oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

II. Bezpieczeństwo
§4

1. Operator nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych e-mail oraz wiadomości tekstowych SMS z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, a przede wszystkim Hasła dostępu do Panelu Klienta Serwisu.
2. Podczas Rejestracji oraz od chwili logowania Użytkownika do Panelu Klienta, wszelkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym, 256-bitowym kluczem wymaganym dla instytucji finansowych.
3. Operator nigdy nie wysyła hasła dostępu do konta na adres e-mail Użytkownika.
4. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji.

III Wymagania techniczne
§5

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

1. Odpowiedni system operacyjny.
2. Komputer osobisty wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiający dostęp do Internetu.
3. Przeglądarka internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie.
4. Aktywne konto poczty elektronicznej: adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji.
5. Odpowiedni program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format), który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie.
6. Telefon komórkowy w celu ewentualnych kontaktów oraz ewentualnego potwierdzania realizacji wybranych usług.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
8. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymaganiach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do korzystania z Usług Operatora.
9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na komputerze Użytkownika, którego będzie on używać małych plików tekstowych tzw. cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na konfigurację komputera Użytkownika, nie instalują czy deinstalują żadnych programów komputerowych bądź wirusów, nie są przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.
10. Operator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

IV Rejestracja Użytkownika oraz weryfikacja Użytkownika
§6

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem z chwilą dokonania czynności pełnej Rejestracji Użytkownika, o której mowa poniżej.
2. Rejestracja obejmuje:
- Wskazanie typu konta (prywatne, firma, kantor).
- Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z Serwisu.
- Podanie hasła Użytkownika, które powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę.
- Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją.
- Zapoznanie się z polityka prywatności i cookies i jej akceptacją.
- Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez podanie zgodnych z aktualnym stanem faktycznym następujących danych:
Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy oraz innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Operatora, polegające na sprawdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.
3. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji wymaganych danych, zgodnych z stanem faktycznym oraz do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych.
4. Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadza sprawdzanie zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty.
5. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz może wstrzymać świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6. Operator informuje bez zbędnej zwłoki Użytkowników o błędnie wprowadzonych danych podczas Rejestracji, w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty lub z danymi z przedstawionych dokumentów od Użytkownika.
7. Niezależnie od powyższego Operator ma prawo żądać dodatkowych informacji oraz przedstawienia dokumentów w przypadkach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
8. Zakończenie Rejestracji następuje w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przy Rejestracji Adres e-mail Użytkownika.
9. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu, w tym loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło.
10. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.

Wpłata i identyfikacja środków
§7

1. Użytkownik zobowiązany jest wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem przelewu wskazanym przez Operatora.
2. Wymiana waluty dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych w ustawieniach Konta Użytkownika, z których będą korzystać podczas wymiany walut w Serwisie.
3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w §7 pkt. 2 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
4. Użytkownik dokonujący przelewów pokrywa wszystkie koszty związane z przelewem środków na rachunek Operatora oraz z rachunku Operatora.
5. W przypadku niezastosowania wymagań określonych w §7 pkt. 4, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących Rachunki Użytkownika i Operatora.
7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora. W tym celu należy przesłać do Operatora e-maila z dyspozycją wypłaty na adres kontakt@bezspreadu.pl .
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.
9. Jeżeli weryfikacja Użytkownika zakończy się pomyślnie to środki automatycznie pojawiają się w pozycji "Stan środków"

Wymiana Walut
§8


1. Zlecenie wymiany walut odbywa się wyłącznie w przypadku kiedy Użytkownik serwisu posiada pełne pokrycie środków pieniężnych znajdujących się w stanie środków w walucie, która została wpłacona do serwisu.
2. Użytkownik korzystając z Panelu Klienta na karcie "zleceń" poprzez funkcję "Dodaj zlecenie sprzedaży/kupna" wskazuje opcje wymiany oraz walutę którą zamierza wymienić.
3. Funkcja sprzedaży/kupna umożliwia wymianę całości środków lub jej części po kursie bieżącym średnim lub kursie średnim oczekiwanym. Transakcja po kursie oczekiwanym zostanie zrealizowana pod warunkiem, że zlecony kurs osiągnie poziom kursu średniego.
4. Akceptacja zlecenia transakcji następuje poprzez kliknięcie przycisku Zapisz Zlecenie i tym samy jest to jednoznaczne z wstawieniem Oferty na wymianę waluty. Wymianie podlegają wyłącznie zlecenia dotyczące tej samej pary walutowej.
5. Automatyczna realizacja Zleceń następuje tylko i wyłącznie po bieżącym kursie średnim. W przypadku ofert sprzedaży kurs wymiany może być równy bądź wyższy kursowi zleconemu przez użytkownika. W przypadku ofert kupna kurs wymiany może być równy bądź niższy kursowi zleconemu przez użytkownika. 
6. Wypłata środków w walucie po transakcji następuje po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w karcie wypłat a realizacja następuje tylko do banków na obszarze Polski.
7. Użytkownik wyraża zgodę na cząstkową wymianę Oferty, które pokryją się w pełni z jego Ofertą.
8. Złożenie Oferty przez Użytkownika jest aktywne do momentu całkowitej realizacji Oferty.
9. W przypadku częściowej realizacji oferty, Użytkownik nie ma możliwości dokonania Anulowania Oferty uprzednio częściowo zrealizowanej, natomiast może Anulować pozostałą część Oferty.
10. W przypadku zamiaru Anulowania Oferty Użytkownik może dokonać anulowania w "Dziale Zlecenia" w tabeli "Twoje Aktywne Zlecenia" bez ponoszenia opłat.
11. Zlecenie wymiany walut nie może zostać zmodyfikowane przez użytkownika (może być tylko usunięte). 

Zasady dotyczące opłat
§9

1. Operator z tytułu wykonywania usług wymiany walut od każdego Użytkownika pobiera opłatę. Opłata za skorzystanie z usług operatora ma formę abonamentu. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od wyboru rodzaju usługi.
2. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku gdy nie dojdzie do skutecznej wymiany walut.
3. Użytkownik ponosi koszty związane z wystąpieniem opłaty bankowej tytułem przelewu na konto Operatora lub tytułem wypłaty środków z konta Operatora na konto wskazane przez Użytkownika.
4. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do dysponowania swoimi środkami po przeprowadzeniu transakcji wymiany.

Dowody kupna i sprzedaży
§10

1. Operator dostarcza Użytkownikowi dowody potwierdzające wykonanie usługi związanej z wymianą walut.
2. Każdorazowo dowody transakcji będą dostępne dla Użytkownika w formie elektronicznej do pobrania.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi, które Użytkownik wskazał przy Rejestracji.
4. Operator wystawia tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010r., nr 249, poz. 1661) zwanego dalej Rozporządzeniem.

Błędy powiązane z wymianą walut
§11

1. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę wyższą od należnej, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika.
2. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż należną, wówczas Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę.
3. Jeżeli na skutek błędu lub przyczyn technicznych Użytkownikowi została błędnie zasilona kwota a Użytkownik dokonał już wymiany waluty, z której otrzymał środki, wówczas Użytkownik zobowiązany jest wykonać przelew zwrotny na nominalną kwotę najpóźniej w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez operatora wezwania do zwrotu błędnie wysłanego przelewu. W przeciwnym wypadku, jeżeli użytkownik nie odeśle błędnie wysłanej kwoty wtedy mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

Postępowanie reklamacyjne
§12

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane z jego naruszeniem.
2. Użytkownik powinien podać swoje dane identyfikacyjne, szczegółowo opisać powód reklamacji oraz określić zakres swoich oczekiwań związanych z reklamacją.
3. Użytkownik powinien złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@bezspreadu.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku, jeśli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik przed rozpatrzeniem reklamacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie.
5. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator po upływie 30 dni, informuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nieprzypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Operatora, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ograniczenie odpowiedzialności
§13

1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania usługi bez podania przyczyn, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych §11 pkt 1.

Zastrzeżenia
§14

Operator ma prawo odstąpienia od realizowania usługi w przypadku gdy:

1. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora.
2. Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepoprawne dane podczas Rejestracji.
3.Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji.
4. Wystąpiły awarie elektronicznych systemów bankowych, za pomocą, których dokonuje się realizacji usługi.
5. Wystąpiły sytuacje uniemożliwiające automatyczne przetwarzanie danych, wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu.
6. Wystąpiły przypadki siły wyższej, którym Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać.
7. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano ingerencji w proces usługi bez wiedzy i akceptacji Operatora w taki sposób, że ma ona wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne okoliczności dotyczące wymiany walut.
8. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z winy umyślnej lub niedbalstwa Użytkownika, a w szczególności:
- wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
- wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu środków od Operatora,
- wprowadzenia błędnej waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu środków od Operatora,
- czynności dokonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

Ochrona danych osobowych
§ 15

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu, w tym świadczenia przez Operatora usługi wymiany walut.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Operator. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach:
- w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Użytkownika usługami Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Operatora, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio usług własnych Operatora (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Operator przetwarza następujące kategorie danych:
- podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania,
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- elektroniczne dane identyfikacyjne.
5. Operator może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom tj. podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
6. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.
7. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu, w tym świadczenia usługi wymiany waluty są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do świadczenia usługi wymiany waluty. W przypadku usługi wymiany waluty dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.
8. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Operatora dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
9. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Własność intelektualna
§14

1. Treści i materiały zawarte na stronach internetowych Serwisu są własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa. Nie mogą być one wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.
2. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
3. Rozprowadzanie, przesyłanie, zmienianie, zamieszczanie i wykorzystywanie zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych jest zabronione.

 

Rozwiązanie umowy
§15


1. Użytkownik ma prawo bez podania przyczyny oraz w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu.
2. Użytkownik poprzez Panel Klienta wypowiada umowę o świadczenie usług świadczonych przez Operatora.
3. Umowa nie może ulec rozwiązaniu do momentu, gdy między Użytkownikiem i Operatorem nie zostaną rozliczone wszystkie operacje finansowe.
4. Po rozwiązaniu umowy, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu Operatora.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
§16

1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wysyłając nową wersję Regulaminu na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, a także koniecznością poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie dokonane w Panelu Klienta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
2. Operator ma prawo przerwać świadczenie Usług dla Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe
§17

1. Gdy Operator wykryje działalność Użytkownika, niezgodną z prawem lub będzie podejrzewał Użytkownika o wykonywanie takiej działalności, wówczas Operator zawiadomi o powyższym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.
2. Spory mogące powstać pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem rozpatrywane będą zgodnie z prawem polskim przez właściwe polskie sady powszechne.
3. Operator umożliwia zadawanie pytań oraz składanie wniosków, związanych z działaniem Serwisu poprzez następujący adres poczty elektronicznej kontakt@bezspreadu.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2020 r.


 

zamknij